Průzkumy kontaminace

 

Likvidace ekologických zátěží

 • hydrogeologický průzkum
 • atmogeochemický průzkum
 • projekty , dodávky, instalace a zprovoznění technologie pro odsávání a čištění půdního vzduchu nezvodnělého horninového prostředí
 • zamezení dalšího šíření kontaminace v horninovém prostředí
 • vyčištění podzemních vod a horninového prostředí na požadované limity
 • následný monitoring podzemních vod a horninového prostředí po ukončení sanačního zásahu
 • likvidace starých zátěží životního prostředí
 • likvidace následků havárií
 • odborný dozor nad prováděním sanačních prací
 • zpracování návrhů na optimalizaci sanačních zásahů
 • zpracování modelů šíření kontaminantů v horninovém prostředí

Komplexní řešení sanací podzemních vod a horninového prostředí kontaminovaných látkami cizorodými pro životní prostředí

 • Zpracování projektu průzkumných prací za účelem zjištění existence ekologické zátěže horninového prostředí
 • Realizace průzkumných prací (atmogeochemický, hydrogeologický, geofyzikální průzkum, zonální odběry vzorků zemin, odběry vzorků stavebních materiálů, sedimentů z kanalizace, apod.)
 • Vyhodnocení průzkumných prací
 • Zpracování transportních modelů šíření znečištění
 • Zpracování modelů přirozené atenuace
 • Zpracování analýzy rizik kontaminovaného území, případně její aktualizace
 • Zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného stavu
 • Realizace pilotních pokusů vhodnosti sanačních postupů a technologií pro dekontaminaci nesaturované zóny horninového prostředí

 

 • Zpracování projektu sanačních technologií pro dekontaminaci nesaturované zóny horninového prostředí
 • Zpracování projektu sanačních technologií pro dekontaminaci saturované zóny horninového prostředí

 

 • Výroba, dodávka a instalace sanačních technologií pro dekontaminaci horninového prostředí
 • Výroba a dodávka mobilních sanačních technologií pro dekontaminaci horninového prostředí
 • Výroba a dodávka mobilních sanačních technologií pro dekontaminaci horninového prostředí (např. krátkodobé sanační zásahy nebo řešení havarijních úniků na pozemních komunikacích)
 • Odtěžba kontaminovaných stavebních materiálů a zemin z ohnisek znečištění, jejich likvidace
 • Zajištění souvisejících demoličních a zemních prací při realizaci likvidace ekologické zátěže 
 • Zamezení dalšího šíření kontaminace v horninovém prostředí
 • Vybudování a provoz ochranných hydraulických bariér pro zamezení šíření kontaminace z ohnisek znečištění
 • Vyčištění podzemních vod a horninového prostředí na požadované cílové sanační limity
 • Zpracování návrhu, studie, projektu a následná výroba a realizace technologie pro čištění podzemní vody od kontaminujících látek s dalším využitím vyčištěné (upravené) vody jako vody pitné či užitkové
 • Supervize a expertní činnost v rámci realizece sanačních prací
 • Následný monitoring podzemních vod a horninového prostředí po ukončení sanačního zásahu
 • Zpracování závěrečné zprávy z průběhu realizace nápravných opatření
 • Uvedení sanovované lokality do původního stavu
 • Vyčíslení nákladů na realizaci nápravných opatření (ocenění existující ekologické zátěže)
 • Projekce a realizace moderních a inovativních sanačních postupů

 

Poslední aktuality

Na konferenci Sanační technologie XX, která se konala v Uherském Hradišti ve dnech 24. – 26. 5., přednesl referát o střednědobém výhledu řešení ekologických zátěží v OPŽP Mgr. Lukáš Čermák, zástupce odboru enviromentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí.
09.07.2017
Na konferenci Sanační technologie XX, která se konala ve dnech 24. - 26. května 2017 v Uherském Hradišti, představili naši pracovníci Mgr. Lucie Potočárová a Mgr. Marián Petrák, PhD. plakátové sdělení, jehož tématem je současný stav staré ekologické zátěže v areálu býv. továrny Vitka Brněnec a výhled na její řešení.
09.07.2017

Průzkumy kontaminace:

 

 • revize aktuálního stavu na lokalitě (ověření existence a stavu vrtů, vstupní vzorkování a měření, rešerše),
 • identifikace jednotlivých kontaminantů,
 • průzkum nesaturované i saturované zóny za účelem zjištění prostorového rozsahu kontaminace,
 • hydrogeologické modelování proudění podzemních vod a transportu kontaminace,
 • konstrukce speciálních map geologických a kontaminačních,
 • komplexní monitoring podzemních i povrchových vod zaměřený na sledování konkrétních kontaminantů včetně vyhodnocení.

Sanace nesaturované zóny:

 • projekt sanace včetně projednání a zajištění příslušných povolení a vyjádření,
 • výběr nejúčinnější metody sanace,
 • výběr vhodných technologií pro dekontaminaci, popř. stabilizaci,
 • volba optimálního způsobu využití či odstranění vyprodukovaných odpadů,
 • řízení sanačních prací v terénu,
 • optimalizace průběhu prací (přímá kontrola postupu těžby v závislosti na kontaminaci),
 • sanační monitoring,
 • kontrola a průkaz dosažení cílových limitů sanace,
 • vyhodnocení sanace v návaznosti na bilanční výpočty a posouzení finanční efektivity sanačního zásahu.

Sanace saturované zóny:

 • projekt sanace včetně projednání a zajištění příslušných povolení a vyjádření,
 • výběr nejúčinnější metody sanace,
 • výběr vhodných technologií pro dekontaminaci,
 • vývoj a provozní aplikace čistících technologií pro netradiční kontaminanty,
 • vybudování sanačních objektů (vrty, drenáže, měrné objekty, bariéry apod.) a jejich propojení do funkčního sanačního systému,
 • sanace podzemní vody nejvhodnější metodikou pro aktuální kontaminant a podmínky na lokalitě,
 • průběžná optimalizace provozu systému,
 • sanační monitoring,
 • kontrola a průkaz dosažení cílových limitů sanace,
 • vyhodnocení sanace v návaznosti na bilanční výpočty a posouzení finanční efektivity sanačního zásahu.

Další služby, které můžete hledat:

Vodní zdroje Ekomonitor|Biologické filtry |Septiky|Analýza rizik|Jímky|Studny, vrty, hydrogeologie|Čistička odpadních vod|Lapoly - odlučovače lehkých kapalin|Ekologické audity, IPPC|ČOV|Odlučovače ropných látek|Odpadní vody|EIA, SEA|Odlučovače tuku|Úprava vody|Plastové nádrže|Sanace|Průzkumy kontamince ekologických zátěží|Radonový průzkum, odradonování|Rozbory, analýzy, radon, emise, měření pracovního prostředí|Striping, stripovací věže|Vodoměrné šachty|Vodovody, kanalizace|Žumpy|Čistírna odpadních vod