Studie proveditelnosti

Sanace Benátky nad Jizerou Carborundum
Sanace Benátky nad Jizerou Carborundum
Sanace Benátky nad Jizerou Carborundum
Sanace Benátky nad Jizerou Carborundum
Sanace Benátky nad Jizerou Carborundum
Sanace Benátky nad Jizerou Carborundum

Studie proveditelnosti je podkladem pro odpovědný konečný výběr varianty nápravného opatření k realizaci. Ze studie proveditelnosti pak vychází projekt nápravných opatření.

Základní význam studie proveditelnosti je v tom, že ještě v předprojektové fázi může významně snížit nejistoty a rizika, spojené s realizací nápravných opatření.

Náplní studie proveditelnosti je v obecnosti identifikace, rozpracování, hodnocení a porovnání variant nápravných opatření, která přicházejí pro danou lokalitu v úvahu pro zajištění požadované úrovně redukce rizik z kontaminace horninového prostředí.
Hodnocené varianty musí být ve studii proveditelnosti dostatečným způsobem charakterizovány technicky, nákladově a z hlediska svých efektů. Jejich hodnocení, vzájemné porovnání a eliminace jsou prováděny shodným způsobem podle stanovených kritérií. Všechny faktory, uplatňující se při hodnocení variant, musí být ve studii dokumentovány tak, aby si čtenář mohl průběžně vytvářet vlastní názor a posuzovat odůvodněnost vyslovovaných závěrů. Vzájemné porovnání variant musí být přehledné, nejlépe s využitím prezentace v souhrnných tabulkách.
Podle příslušného metodického pokynu MŽP1 se několik variantních řešení nápravných opatření bez určení priority navrhuje již v analýze rizik.

V závislosti na hloubce rozpracování variantních opatření v analýze rizik mohou potom být struktura i rozsah studie proveditelnosti přiměřeně modifikovány oproti doporučením tohoto pokynu.

Krajním případem může být, že studie proveditelnosti se zabývá jen dvěma variantami či alternativami, které byly analýzou rizika doporučeny k dalšímu rozpracování a porovnání.
Žádoucí je, aby ještě před definitivním rozhodováním o realizaci nápravného opatření byly v co největší míře eliminovány nejistoty, týkající se funkčnosti a proveditelnosti uvažovaných variant a alternativ v podmínkách dané konkrétní lokality. Je tedy logické, že potřebné doplňující informace by měly být zajištěny nejpozději v rámci zpracování studie proveditelnosti (doplňkové průzkumy, laboratorní práce, zkoušky technologií apod.).

Termín „varianta“ je vyhrazen pro jednotlivé kompletní sestavy nápravných opatření. V jiném kontextu – bez takto přesně definovaného významu – je používán termín „alternativa“ (alternativní technologie, alternativní koncepce apod.).

Sanace Benátky nad Jizerou Carborundum Sanace Benátky nad Jizerou Carborundum Sanace Benátky nad Jizerou Carborundum Sanace Benátky nad Jizerou Carborundum
Sanace Benátky nad Jizerou Carborundum Sanace Benátky nad Jizerou Carborundum Sanace Benátky nad Jizerou Carborundum Sanace Benátky nad Jizerou Carborundum