Střednědobý výhled řešení ekologických zátěží v OPŽP

Nový Operační program Životní prostředí (OPŽP) běží od r. 2015 a na problematiku řešení starých ekologických zátěží je v něm k dispozici 116 mil. €. První výzva v tomto programu byla vyhlášena v roce 2015, druhá v r. 2016 a třetí byla uzavřena na počátku r. 2017. V polovině letošního roku (2017) je ze strany MŽP pro realizaci akceptováno celkem 76 projektů, pro které je alokováno cca 60 % finančních prostředků, které byly pro SC 3.4 původně určeny.

Od 4. výzvy upravilo MŽP a SFŽP podmínky přijatelnosti projektů uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce. Zejména se jedná o úpravu požadavku na doložení územního rozhodnutí u projektů sanací, protože právě tento dokument se v uplynulých výzvách ukázal jako poměrně zásadní překážka realizace, převážně komplexnějších a složitějších projektů sanací nejzávažněji kontaminovaných lokalit.

4. výzva byla pro příjem žádostí otevřena 3. 4. 2017 (plánovaná alokace 400 mil. Kč) rozdělená podobně jako výzva třetí mezi analýzy rizik a sanace podle klíče 20/380. Od počátku roku 2017 také běží výzva ve výši 200 mil. Kč pro tzv. ITI projekty v ústecko-chomutovské aglomeraci. Tato výzva bude pro podání žádostí otevřena až do počátku roku 2019.

Prostředky registrované prostřednictvím výzev pro jednotlivé projekty se tak po vyhlášení 5 výzev dostávají takřka na hranici deklarované alokace SC 3.4. Z toho důvodu aktuálně MŽP předpokládá vyhlášení ještě dalších dvou výzev v tomto specifickém cíli. Na podzim roku 2017 to bude výzva s celkovou alokací 400 mil. Kč (stejně jako aktuální 65. výzva) a zhruba v polovině roku 2018 pak výzva s alokací cca 420 mil. Kč. Obě tyto výzvy by však měly být zaměřeny již výhradně pouze na problematiku sanací nejzávažněji kontaminovaných lokalit (aktivita 3.4.3). Důvodem pro toto omezení je celkem logicky absence dalších prostředků pro řešení analýzou rizik případně nově identifikovaných lokalit.

Pozitivní zprávou nepochybně je, že prostředky přidělené na řešení problematiky ekologických zátěží se daří i v novém programovém období smysluplně a efektivně čerpat. Méně pozitivní ovšem je, že pokud nedojde v blízké budoucnosti k přerozdělení prostředků pro jednotlivé operační programy či specifické cíle a následně k navýšení alokace SC 3.4, nebude po roce 2018 možné vyhlašovat další výzvy v této oblasti, bez ohledu na fakt, že v ČR se i nadále nachází nemalé množství závažně kontaminovaných lokalit, jejichž původce není znám či neexistuje.