Stará ekologická zátěž na území Pardubického kraje – textilní továrna Vitka Brněnec

Za období posledních deseti let z prosperujícího textilního závodu Vitka - Brněnec zbylo jen torzo někdejší tradiční textilní průmyslové výroby v této části Pardubického kraje. V současnosti je žalostný pohled na chátrající komplex budov, výrobních hal a přidružených objektů, které od ukončení produkce zejí prázdnotou. Po prodeji výrobních technologií, „náletech sběračů kovů“ a letitém chátrání, je celý objekt vystaven působení vnějších klimatických vlivů bez sebemenší dávky prostředků, které by tento nepříznivý stav zvrátily. Jelikož byl původce odpadů, resp. majitel textilky, v konkurzu, nelze uplatnit princip „znečišťovatel platí“. K nápravným opatřením nebylo prozatím přistoupeno ani po změně vlastnických poměrů. Opuštěné budovy a sklady, jakož i venkovní prostory však obsahují celou škálu odpadů různého složení, charakteru a množství, které mají spojitost s produkcí bývalé fabriky. Momentálně je ohrožena jak kvalita podzemních vod v aluviu řeky Svitavy, tak i bezpečnost a zdraví místních obyvatel v případě havarijní události zdevastované továrny.

Historie a prozkoumanost lokality

Textilní továrna v údolí řeky Svitavy, na pomezí obcí Brněnec a Moravská Chrastová, má dlouhou
a bohatou historii. Historicky je lokalita spjata s postavou Oskara Schindlera, dále s dlouholetou tradiční textilní výrobou v regionu, která trvala bezmála stovku let, a nechvalným ukončením textilní výroby v areálu, kolem kterého se vedou rozporuplné soudní spory.

Vzhledem k ohrožení zdraví obyvatel nařídil Městský úřad Březová nad Svitavou již v r. 2012 zjednání nápravy spočívající v odstranění původně nosných konstrukcí nijak staticky nezajištěných, které vlivem větru nebo jiných nepříznivých povětrnostních podmínek hrozí zřícením. Česká inspekce životního prostředí provedla v období 11/2011 a 01/2012 šetření, na jehož základě vydala rozhodnutí, kterým stanovila opatření a lhůty pro zjednání nápravy v nakládání s jednotlivými druhy odpadů. K nápravě však nedošlo, rozhodnutí nebylo splněno. Za tento správní delikt byla uložena pokuta ve výši 1 000 000,- Kč. K nápravě a ke stržení postižených nosných konstrukcí došlo až v roce 2016.

V současnosti Pardubický kraj ve spolupráci s MŽP ČR v rámci operačního programu Životní prostředí vynaložil iniciativu a finanční prostředky na zlepšení situace v areálu zpustlé textilní továrny.

Budovy, které mají historický základ a návaznost na postavu Oskara Schindlera, budou v budoucnu využity pro záměry vybudování a provozu Nadačního fondu památníku ŠOA a Oskara Schindlera v Brněnci.

Areál bývalé textilní továrny lze prostorově vymezit do tří samostatných území. Horní průmyslová část s bývalou halou přádelny a přidružené výrobny s historickými budovami bývalého židovského „lágru“ z válečných dob Oskara Schindlera. Spodní areál je tvořen hlavně sutí a torzy zbouraných objektů, tkalcovny, úpravny a staré barvírny, přilehlých výrobních a administrativních budov. Spodní areál je v současnosti ve stavu nedokončené demolice, kde je stavební suť kumulována v prostorách areálu. Stavební suť tvoří i několikametrové haldy s částečně vytříděným materiálem a stavebními odpady. Samostatnou třetí část tvoří areál bývalé čistírny odpadních vod (ČOV) na jižní hranici areálu.

Povodí Moravy s. p. poskytl analýzu vody z laguny v hale přádelny pod mykacími stroji z r. 2014 [1]. Z poměrně širokého rozsahu zjišťovaných látek uvádíme jen látky, kde koncentrace byly vyšší než limitní hodnoty Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Překročeny byly ukazatele CHSK-Cr, NL, Fe a Cr, nicméně se nejedná o odpadní vody vypouštěné z textilní činnosti, ale jednalo se o analýzu vod v prostoru bývalé haly. Zvýšené koncentrace železa a zinku indikují přítomnost znečištění vod pocházejícího z textilní výroby.

Tabulka 1: Chemické složení vod z laguny v hale bývalé přádelny, Vitka Brněnec

Datum odběru

 

27. 8. 2014

NV č. 401/2015 Sb.

Místo odběru

 

Vitka, laguna v přádelně

Výroba textilií

CHSK-Cr

mg/l

1240

300

NL

mg/l

150

40

Fe

mg/l

42,6

3

Zn

µg/l

177

3

Sanace havarijního stavu

V rámci přípravných prací bylo kvantitativně a kvalitativně vyčísleno množství deponovaných odpadů, které akutně ohrožovaly složky životního prostředí, resp. zdraví obyvatelstva [2], a sloužily jako podklad pro projektovou dokumentaci [3].

V rámci akce s názvem „Zajištění a odstranění odpadů v areálu bývalého závodu [4] Vlněna Brněnec-Vitka Brněnec – sanace havarijního stavu“ bylo společností SITA CZ a. s. na konci roku 2015 celkem odstraněno 30,602 t nebezpečných odpadů z plochy 13 803 m2. Objednatelem nápravných opatření byl Pardubický kraj. Investorem sanace byl Pardubický kraj s podporou SFŽP ve výši 80 % uznatelných nákladů, v rámci Národního programu Životní prostředí, prioritní oblast 3. Odpady, staré ekologické zátěže, environmentální rizika.

Odstraněny byly nebezpečné odpady, a to hlavně odpadní chemikálie (anorganické a organické kyseliny, zásadité látky a soli anorganických kyselin, dusičnany, koncentrované práškové textilní barvy na bázi chrómu a epoxidová lepidla), eternitové střešní krytiny a zářivkové trubice. Odstraněním těchto odpadů byl částečně vyřešen havarijní stav na lokalitě z hlediska akutního ohrožení složek životního prostředí infiltrací chemikálií do horninového prostředí a podzemních vod a ohrožení obyvatelstva.

V současné době nejsou nijak zabezpečené ostatní odpady a ruiny budov, dále přetrvávají rizika vzniku ekologické havárie. V případě nezabezpečených, majoritně ostatních odpadů a zbytkových nebezpečných odpadů v horní části areálu existuje prokazatelné požární riziko s následným rizikem ohrožení populace a složek ŽP zplodinami hoření a hasebními prostředky hlavně z textilních odpadů a materiálů.

Z důvodu bezprostřední blízkosti přilehlého toku řeky Svitavy, hrozí v případě zvýšené povodňové aktivity riziko rozplavení odpadů do okolí a toku řeky. Dále může vlivem podmáčení dojít ke změnám vlastností přítomných odpadů z ostatních odpadů na nebezpečné. V nezajištěných prostorách hrozí riziko ohrožení zdraví volně se pohybujících se osob.

Analýza rizik

Zpracovávaná analýza rizik s názvem Riziková analýza SEZ na území Pardubického kraje – Brněnec“ byla zpracována v souladu se Zadávací dokumentací a podmínkami Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3, Specifický cíl 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže. Realizační dokumentace pro AR byla schválena dne 22. 02. 2017 souhlasným stanoviskem OEREŠ MŽP.

Hlavním cílem AR je zjistit přítomnost potenciálních kontaminantů v nesaturované a saturované zóně horninového prostředí předmětné lokality a dále ověřit přítomnost potenciálních kontaminantů v zeminách a stavebních konstrukcích. Potenciální kontaminace bude ověřena také v podzemních vodách v blízkosti areálu a také v povrchovém toku řeky Svitavy.

Projektované práce

Přehled projektovaných prací v plném rozsahu je uveden v tabulce 2.

Tabulka 2: Přehled projektovaných prací v rámci AR – Brněnec

Činnost

Rozsah

Geofyzikální průzkum pro umístění HG průzkumných vrtů

Dipólové odporové profilování, vertikální elektrické sondování, mělká refrakční seismika

Vrtné práce

Nevystrojené sondy (do hloubky 2 m)

Vystrojené HG vrty (do hloubky 15 m)

 

54 ks nevystrojených sond (zeminy, budovy, haly)

6 ks vrtů (vrtný průměr 178/155 mm, výstroj PVC 125/2,7 mm)

Matrice, odběry:

Podzemní, povrchové vody, sedimenty

HG vrty, studna, vody ze sběrných kanálů v hale, tok Svitavy (celkem 40 vzorků)

Laboratorní analýzy

Pb, Zn, Cu, Ni, Cr, Cd, Hg, As, C10-C40, PAU12, BTEX, PCB, ClU, vyluhovatelnost dle vyhl. č. 294/2005 Sb., stanovení ekotoxicity sedimentů

Dosavadní výsledky

V rámci zpracování analýzy rizik byl proveden geofyzikální průzkum pro zjištění tektonických linií, které by tvořily preferenční cesty pro šíření kontaminace. Hloubení průzkumných hydrogeologických vrtů je plánováno na období 05-06/2017. Odebrány byly vzorky zemin a stavebních konstrukcí ve vnitřních a venkovních prostorách areálu v březnu 2017. Vzorky zemin byly odebírány v prostorách bývalých výrobních hal, skladů, provozech pro údržbu a ve venkovních prostorách. Výsledky složení zemin a stavebních konstrukcí ve vybraných vzorcích jsou uvedeny v tabulce 3.

Tabulka 3: Vybrané výsledky složení zemin v prostorách hal a skladů v areálu Vitka Brněnec

 

Označení vz.

IZ pro ostatní plochy

Vyhl. č. 294/2005 Sb.

Z – 1

(0-1)

Z - 2

(0-1)

Z - 3

(0-1)

Z - 12

(0-1)

Z – 13

(0-1)

Z - 14 (0-1)

Suma uhlovodíků C10-C40

500

300

654

2920

1730

4550

11400

1210

Arsen

0,61

10

3,17

1,56

4,13

6,31

4,13

4,13

Chrom

0,29 * šestimocný

200

29,1

53

19

28,8

19,4

12,2

Olovo

400

100

12,8

6,04

11,3

34,4

7,74

12,2

Suma PAU v sušině

 

6

1,43

2,18

7,66

17,93

4,1

5,54

PCB suma

0,22

0,2

0,497

0,362

0,04

0,017

0,026

<0,01

1,1,2-trichlorethen (TCE)

1,1

 

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

1,1,2,2-tetrachlorethen (PCE)

0,56

 

0,108

0,193

0,226

0,077

0,068

0,185

BTEX v sušině

 

0,4

0,443

0,32

0,428

0,846

0,345

0,592

                 

Označení vz.

IZ pro ostatní plochy MP  MŽP

Vyhl. č. 294/2005 Sb.

Z - 22 (0-1)

Z - 25 (0-1)

Z - 36 (0-1)

Z - 38 (0-1)

Z - 39

(0-1)

Z - 41 (1-2)

Suma uhlovodíků C10-C40

500

300

2130

876

2210

1220

1530

498

Arsen

0,61

10

2,81

1,05

2,53

6,47

1,58

4,5

Chrom

0,29* šestimocný

200

25,9

21,9

26,2

38,5

31,7

15,2

Olovo

400

100

18,3

8,18

6,56

117

36,9

17,8

Suma PAU v sušině

 

6

10,41

1,48

44,64

4,61

30,01

4,15

PCB suma

0,22

0,2

<0,01

<0,01

<0,01

0,067

0,026

0,044

1,1,2-trichlorethen (TCE)

1,1

 

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

1,1,2,2-tetrachlorethen (PCE)

0,56

 

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

BTEX v sušině

 

0,4

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,012

Pozn.: Jednotky ukazatelů: mg.kg-1, čísla v závorkách v jednotlivých vzorcích představují hloubkový horizont (m)

Výsledky celkových koncentrací v sušině byly porovnány i) s indikačními hodnotami Metodického pokyny MŽP Indikátory znečištění z r. 2013 pro ostatní plochy a dále ii) s limitními hodnotami vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Nejvyšší byly zjištěny koncentrace ropných uhlovodíků v prostoru haly přádelny v místech bývalých mykacích strojů.

Na základě porovnání dosažených výsledků složení zemin a stavebních konstrukcí do hloubky 2 m můžeme hodnotit, že na lokalitě jsou přítomny kontaminující látky (ropné uhlovodíky C10-C40, polycyklické aromatické uhlovodíky, monocyklické aromatické uhlovodíky BTEX) v koncentracích převyšujících jak indikační hodnoty MP MŽP Indikátory znečištění, tak i limitní hodnoty pro ukládání odpadů na povrch terénu. Koncentrace kontaminantů byla nejvýraznější v přípovrchovém horizontu 0 – 1 m pod úrovní terénu.

Závěr

Další práce budou orientovány na provedení strojně vrtaných průzkumných vrtů řady HV-1 až HV-6 pro ověření migrace případné kontaminace podzemními vodami. Dosavadní výsledky odhalily přítomnost hlavně ropných uhlovodíků C10-C40 ve vzorcích zemin jak ve výrobních halách a skladech výroby, tak i ve venkovních prostorách areálu bývalé textilky. Ve zvýšených koncentracích byly zjištěny i polycyklické aromatické uhlovodíky a v některých vzorcích i monocyklické aromatické uhlovodíky (BTEX). Výčet reálných rizik a expozičních scénářů bude zkompletován po výsledcích 1. kola odběrů všech přírodních matric.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí na základě smlouvy č. OR/16/24669 na provedení „Rizikové analýzy SEZ na území Pardubického kraje – Brněnec“.

Literatura:

[1]    Povodí Moravy s. p., 2016: Výsledky monitoringu kvality vody v prostoru bývalé přádelny v areálu bývalého podniku VITKA-BRNĚNEC. Zasláno elektronicky.

[2]    Ventura, K., 2015: Zpráva o stavu nakládání s nebezpečnými odpady a chemikáliemi
v bývalých prostorech továrny „Vitka“ v Brněnci, okres Svitavy. DEKONTA, a.s., 11 s., 6 příloh., Pardubice.

[3]    ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o. p. s., 2015: Realizační dokumentace „Zajištění a odstranění odpadů v areálu bývalého závodu Vlněna Brněnec – Vitka Brněnec – sanace havarijního stavu“. Září 2015.

[4]    Šíma, E., Vysloužil, L., Kollár, M., Jati, L., 2015: Zajištění a odstranění odpadů v areálu bývalého závodu Vlněna Brněnec-Vitka Brněnec – sanace havarijního stavu. Závěrečná zpráva realizace zakázky. SITA CZ a. s., 15 s., příloh 7.